ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 

 

 
นางกัลยา  ทองเถาว์
   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

       นางวัฒนา  ไตรธิเลน

       ครูชำนาญการพิเศษ  

             นางชญาดา  ทัศคร
        ครูชำนาญการพิเศษ  

  

         นายก็ก่อ  พิสุทธิ์
               ครูผู้ช่วย

 

  
 นางสาวนัฎฤทัย เสนาไชย 
     ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางวรรณคนา  บุญเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ