Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

14 มิถุนายน 2564 พร้อมเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 256

News image

  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอยที่ให้ความอนุเคราห์ในการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันDMHTTการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเปิดเรียนภาคเรียน 1/2564

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่องการเปิดภาคเรียนที่่ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช

News image

ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์มอบตัว ม.1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ...

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และม.4 ปีการ

News image

   โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน ...

อ่านเพิ่มเติม

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึก

News image

   ด้วยโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชย

News image

          ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชย  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนการสอนชดเชยและการอนุมัติจบประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...

อ่านเพิ่มเติม

สพม 23 ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอน

News image

   เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา สพม เขต 23 นำโดยท่านรองผอ. ...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 แบบ New Normal

News image

       วันนี้โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้เปิดเทอมเป็นวันแรกแบบ New Normal ปีการศึกษา 2563  โดยโรงเรียนได้มีการเตรียมพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยก่อนเข้าโรงเรียนมีการเว้นระยะห่าง ตรวจวัดไข้ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระด้บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระด้บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

  • 0
prev
next