ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   

          นางอรุณวรรณ  งอยผาลา
          ครูชำนาญการพิเศษ
           หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
            (งานคหกรรม)    

 

 

 

 

 

 

 

                  นางทัศนีย์ สุจริต
         ครูชำนาญการพิเศษ
               (เกษตร) 

 
       นายขเจนศักดิ์  ไตรธิเลน
         ครูชำนาญการพิเศษ
       อุตสาหกรรมศิลป์)        

   
     นางสุพราว  หาญมนตรี
       ครูชำนาญการพิเศษ 
            (คอมพิวเตอร์)      

                  นายพนมไพร  ใยวังหน้า   
          ครูชำนาญการ                        (อุตสาหกรรมศิลป์)   

         นายงบดุลย์  งอยจันทร์ศรี

           ครูชำนาญการ
        (อุตสาหกรรมศิลป์)
  

 

 


    นายโชคอนันต์  งอยผาลา
             ครู ค ศ.1 
           (คอมพิวเตอร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


     นายถววร  เหลือผล
         ครูอัตราจ้าง
       (คอมพิวเตอร์)