ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

บุคคลากรด้านสนับสนุนการสอน
 

 


นายจิรวัฒน์  ใยพันธ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ระดับชำนาญการ 


 

 

   
    น.ส.กัญญารินทร์  แก้วเคน
                ครูธุรการ