ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
นางสาวอาทิตรยา  ไตรธิเลน
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
(เคมี) 
 
   
 
 นางปุณิกา  สัมมากฤษณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
(ชีววิทยา)
 
 นางนันท์นภัส  ใยพันธ์
 ครู คศ.1
 (ชีววิทยา)  
 
 
 
นายสุพรรณ  ธาตุระหัน
ครูชำนาญการพิเศษ
  (วิทยาศาสาสตร์)   
 
นางสาวสุชญา  พรหมดา
ครูชำนาญการพิเศษ  
(วิทยาศาสตร์) 
         
 
     นางรัชนีกร  ครสาย
    ครูชำนาญการพิเศษ  
          (ฟิสิกส์)


  นางสาวณฤดี  พันธ์ไชย
ครูชำนาญการ
(ฟิสิกส์) 

 
   
      

  

นางสาวชนิฐา  มัครมย์
ครู คศ.1 
(ฟิสิกส์)