ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

ฝ่ายบริหาร
  

  นายประเสริฐ ปัตโชติชัย
  ผู้อำนวยการ 

 น.ส.อินทิมา โยคิกานนท์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 


 


 


 


 


 


 


 

 

นายวัชระ  บุรีมาต
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการนางวัฒนา ไตรธิเลน 

ครูชำนาญการพิเศษ 
รก.ฝ่ายบุคลากร 

 

 

นายลาภยศ  ผงงอย
ครูชำนาญการพิเศษ
รก.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 


นายพัฒนา  มานันที

ครูชำนาญการพิเศษ
     รก.ฝ่ายกิจการนักเรียน