ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


 

 

 
นายนพดล  ครสาย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               นางสาวบรรลุ  ชาไชย
      ครูชำนาญการพิเศษ 

 

 
นายลาภยศ  ผงงอย
ครูชำนาญการพิเศษ  

  
นางปินยารักษ์  ละมุงทวาย
ครูชำนาญการพิเศษ  

  


  นายธีรนันท์  มินยะกากี
        ครูผู้ช่วย