ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

    นางสาวบรรลุ  ชาไชย
   ครูชำนาญการพิเศษ
     หัวหน้ากลุ่มสาระ   

 

 

   

 

   

นายโรจนวุฑฒิ  เถิงนำมา

 ครูชำนาญการพิเศษ

 


  นางสาวทัศณีย์  ตองตาสี

ครูชำนาญการ  

 
นางประกายทิพย์ อุปพงษ์
             ครูคศ.1 

.

นางสาวสุภารัตน์  งอยภูธร
ครู คศ.1 

  

 

 

 

 

  


นายศุภชัย  ตุตเวช
ครู คศ.1  
 

 

 

นางอัญชลี  นิลทะราช
ครู คศ.1