ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

Written by Administrator   

ทำเนียบครูและบุคลากรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา


 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ

 

หน้าที่พิเศษ

 

 

 

     1

     2
     3

     4
     5

     6
     7
     8

ฝ่ายบริหาร


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย 

นายวัชระ  บุรีมาต
นายวัชรพงษ์  บุญรักษา

น.ส.บรรลุ  ชาไชย
นางปุณิกา  สัมมากฤษณ์
นายพัฒนา  มานันที
นายโรจนวุฑฒิ  เถิงนำมา
นายจิรัฒน์  ใยพันธ์ 

 

 


ปริญญาโท 

ปริญญาโท 

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

 


ผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ 

รองผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ 

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการเงินและบัญชี

 


บริหารสถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน 

หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

 

1

2

3

4
5
6

กลุ่มสาระฯภาษาไทย


นางสิทธิภาท์ เทพคำมี

นางวิภาวี   ขำคีรี

นางนวพร  ใจจิตร

นางกรวรรณ   ศิริสานต์

นางสาวสมจิตร  จันทาสี

นางระรื่น  งอยจันทร์ศรี

  

 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาโท

     ปริญญาตรี

 

 

ครู /ชำนาญการ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานประชาสัมพันธ์

งานทะเบียน

งานระบบดูแลนักเรียน

งานห้องสมุด

งานห้องสมุด/เด็กพิเศษ

งานสวัสดิการ/งานบัญชี

 

 

     1

     2

     4
     5

     6

     7

     8

 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

 

นางประกายทิพย์ อุปพงษ์

นายโรจนฑวุฒิ  เถิงนำมา

นางอัญชลี นิลทะราช

นางสาวทัศณีย์  ตองตาสี

นางสาวอรอนงค์  มังธิสานต์

นางสาวสุภารัตน์  งอยภูธร

นางพิไลภรณ์  เทียมฉัตร

 

 

 

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท 

ปริญญาโท

 

 

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/คศ.1 

ครู/ครูชำนาญการ

ครูผู้ชวย

ครู/คศ.1

ครู/ครูชำนาญการ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ/งานแผนและงบประมาณ

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

งานจัดตารางเรียน

งานพัสดุ

งานแผนงานและงบประมาณ

งานทุน/กยศ

ครู ร.ร.สามเสน /ช่วยราชการ ร.ร.เต่างอยพัฒนศึกษา

 

 

4

5

6

7

8

9

10


กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


นางสาวอาทิตยา  ไตรธิเลน

นางปุณิกา สัมมากฤษณ์

นางสาวสุชญา พรหมดา

นางรัชนีกร  ครสาย

นายสุพรรณ์  ธาตุระหัน

นางสาวณฤดี  พันธ์ไชย

นางสาวจุฑาทิพย์  พ่อเสือ

นางนันท์นภัส  ใยพันธ์

นางสาวชนิษฐา  มัครมย์

นางสาววิไลลักษณ์  อ่อนเสน

 

 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

 

 

 

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู /ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการ

ครูผู้ช่วย

ครู คศ.1
ครู คศ.1 

พนักงานราชการ

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/เครื่องราช/ย้าย

หัวหน้าฝ่ายงานสารบรรณ

งานประกันคุณภาพ

งานกิจการนักเรียน

งานสิ่งแวดล้อม

งานพัสดุ

งานแนะแนว

งานทะเบียน

งานวิชาการ

งานวัดผล
 

 

 

     1

     2

     3

     4
     5

     6

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ดร.ดิษย์ชัย  แก่นท้าว

นายพัฒนา  มานันที

นายไพฑูรย์ ขำคีรี

นางปริยากร ไชยอดทน

นางสาวิตรี  บำรุงรส
นายปิยะพัชร  มณีธนโรจน์ 

 

 

 

 

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

 

 

 

ครู คศ.3

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการ 

ครู/ชำนาญการ

ครู คศ.1

ครู/ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานหลักสูตร

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

งานไฟฟ้า/สถานที่/ดนตรี

งานงานขวัญและกำลังใจครู

งาวัดผลวิชาการ

งานกิจการนักเรียน 

 

     1 

     2
     3

     4
     5

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา

 

นายนพดล  ครสาย

นางปินยารักษ์  ละมุงทวาย

นางสาวบรรลุ  ชาไชย
นายธีรนันท์  มินยะกากี
น.ส.สุภาวรรณ  เชื้อคมตา

 

 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาโท
ปริญญาตรี 

 

 

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครูอาสา

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานกิจการนักเรียน

งานอนามัยโรงเรียน

หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล
งานกิจการนักเรียน 

งานสารบัญ

 

 

     1

     2

     3 

     4

กลุ่มสาระฯศิลปะ

 

นายรัตนพล  คำเพชร

นายสมเกียรติ  สมรฤทธิ์

นายอนุพงษ์  ยุระชัย
นายบัณฑิต  มุงคุณ 

 

 

 

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

 

 

 

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการ

ครูอัตรจ้าง

ครูอาสา

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานอาคารสถานที่

ไฟฟ้าอาคารดรียน/

งานปฏิคม,Tobe Number One
งานโสตทัศนูปกรณ์  

 

 

     1

     2

     3 

     4

     5

     6

     7
     8

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี


นายขเจนศักด์  ไตรธิเลน
นางอรุณวรรณ  งอยผาลา

นางทัศนีย์  สุจริต

นางสุพราว  หาญมนตรี

นายพนมไพร  ใยวังหน้า

นายงบดุลย์  งอยจันทร์ศรี

นายโชคอนันต์  งอยผาลา

นายถาวร  เหลือผล

 

 

 


ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

  

 

 

ครู /ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/คศ.1

ครูอัตราจ้าง

 

 


หัวหน้ากลุ่มสาระ/งานสัมพันธ์กับชุมชน
งานอนามัย 

งานเวร/วันลา

งานสารสนเทศ

งานอาคารสถานที่

งานพัสดุ

งานกิจการนักเรียน/สารสนเทศ

งานสารสนเทศ  

1

2
3

4

5
6
7

 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 


นางสาวนัฎฤทัย  เสนาไชย

นางชญาดา  ทัศคร

นางวรรณคนา  บุญเนาว์

นายรังสิมันตุ์  บรรไพร

นายก็ก่อ  พิสุทธิ์

 

 


ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

 

 

 


ครู/ชำนาญการพิเศษ
ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

 

 


หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานอนามัย

งานกิจการนักเรียน

งานสหกรณ์

ไปช่วยราชการ ร.ร.ร่มเกล้า

งานแนะแนว 

 

     1

     2

     3

     4

     5

     6


 

 บุคลากรทางการศึกษา


นายจิรวัฒน์  ใยพันธ์

นางสาวกัญญารินทร์  แก้วเคน
นายสุรศักดิ์  ทะนงศิลป์

นายราชินทร์  งอยแพง

นายพูลศักดิ์  งอยแพง

นางรุ่งนภา  งอยภูธร

 

 

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
ม.3

ม.3

ม.3

ม.3

 

 

นักวิชาการการเงินปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการฯ

นักการฯ

นักการฯ

แม่บ้าน

 

 

เจ้าหน้าที่การเงินและยัญชี 

งานนสารบรรณโรงเรียน/ปฏิคม
งานอาคาร 1

งานอาคาร 2

งานอาคาร 3

งานทั่วไป