ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

Written by Administrator   

ทำเนียบครูและบุคลากรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา


 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ

 

หน้าที่พิเศษ

 

 

 

     1

     2
     3

     4
     5

     6
     7
     8

ฝ่ายบริหาร


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย 

นายวัชระ  บุรีมาต
นายวัชรพงษ์  บุญรักษา

น.ส.บรรลุ  ชาไชย
นางปุณิกา  สัมมากฤษณ์
นายพัฒนา  มานันที
นายโรจนวุฑฒิ  เถิงนำมา
นายจิรัฒน์  ใยพันธ์ 

 

 


ปริญญาโท 

ปริญญาโท 

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

 


ผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ 

รองผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ 

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการเงินและบัญชี

 


บริหารสถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน 

หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

 

1

2

3

4
5
6

กลุ่มสาระฯภาษาไทย


นางสิทธิภาท์ เทพคำมี

นางวิภาวี   ขำคีรี

นางนวพร  ใจจิตร

นางกรวรรณ   ศิริสานต์

นางสาวสมจิตร  จันทาสี

นางระรื่น  งอยจันทร์ศรี

  

 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาโท

     ปริญญาตรี

 

 

ครู /ชำนาญการ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานประชาสัมพันธ์

งานทะเบียน

งานระบบดูแลนักเรียน

งานห้องสมุด

งานห้องสมุด/เด็กพิเศษ

งานสวัสดิการ/งานบัญชี

 

 

     1

     2

     4
     5

     6

     7

     8

 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

 

นางประกายทิพย์ อุปพงษ์

นายโรจนฑวุฒิ  เถิงนำมา

นางอัญชลี นิลทะราช

นางสาวทัศณีย์  ตองตาสี

นางสาวอรอนงค์  มังธิสานต์

นางสาวสุภารัตน์  งอยภูธร

นางพิไลภรณ์  เทียมฉัตร
น.ส.จุรีลักษณ์  ภูลามจิต

 

 

 

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท 

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

 

 

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/คศ.1 

ครู/ครูชำนาญการ

ครูผู้ชวย

ครู/ครูชำนาญการ

ครู/ชำนาญการพิเศษ
ครูผูช่วย

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ/งานควบคุมภายใน

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

งานจัดตารางเรียน

งานพัสดุ

งานแผนงานและงบประมาณ

งานทุน/กยศ

ครู ร.ร.สามเสน /ช่วยราชการ ร.ร.เต่างอยพัฒนศึกษา

 

 

4

5

6

7

8

9
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


นางสาวอาทิตยา  ไตรธิเลน

นางปุณิกา สัมมากฤษณ์

นางสาวสุชญา พรหมดา

นางรัชนีกร  ครสาย

นายสุพรรณ์  ธาตุระหัน

นางสาวณฤดี  พันธ์ไชย

นางสาวจุฑาทิพย์  พ่อเสือ

นางนันท์นภัส  ใยพันธ์

นางสาวชนิษฐา  มัครมย์ 

 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

 

 

 

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู /ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการ

ครูผู้ช่วย

ครู คศ.1
ครู คศ.1  

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/เครื่องราช/ย้าย

หัวหน้าฝ่ายงานสารบรรณ

งานประกันคุณภาพ

งานกิจการนักเรียน

งานสิ่งแวดล้อม

งานพัสดุ

งานแนะแนว

งานทะเบียน

งานวิชาการ

 
 

 

 

     1

     2

     3

     4
     5

     6

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ดร.ดิษย์ชัย  แก่นท้าว

นายพัฒนา  มานันที

นายไพฑูรย์ ขำคีรี

นางปริยากร ไชยอดทน

นางสาวิตรี  บำรุงรส
นายปิยะพัชร  มณีธนโรจน์ 

 

 

 

 

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

 

 

 

ครู คศ.3

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการ 

ครู/ชำนาญการ

ครู คศ.1

ครู/ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานหลักสูตร

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

งานไฟฟ้า/สถานที่/ดนตรี

งานงานขวัญและกำลังใจครู

งาวัดผลวิชาการ

งานกิจการนักเรียน 

 

     1 

     2
     3

     4
     5

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา

 

นายนพดล  ครสาย

นางปินยารักษ์  ละมุงทวาย

นางสาวบรรลุ  ชาไชย
นายธีรนันท์  มินยะกากี
น.ส.สุภาวรรณ  เชื้อคมตา

 

 

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาโท
ปริญญาตรี 

 

 

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครูอาสา

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานกิจการนักเรียน

งานอนามัยโรงเรียน

หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล
งานกิจการนักเรียน 

งานสารบัญ

 

 

     1

     2

     3 

     4

กลุ่มสาระฯศิลปะ

 

นายรัตนพล  คำเพชร

นายสมเกียรติ  สมรฤทธิ์

นายอนุพงษ์  ยุระชัย
นายบัณฑิต  มุงคุณ 

 

 

 

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 

 

 

 

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการ

ครูอัตรจ้าง

ครูอาสา

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานอาคารสถานที่

ไฟฟ้าอาคารดรียน/

งานปฏิคม,Tobe Number One
งานโสตทัศนูปกรณ์  

 

 

     1

     2

     3 

     4

     5

     6

     7
     8

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี


นายขเจนศักด์  ไตรธิเลน
นางอรุณวรรณ  งอยผาลา

นางทัศนีย์  สุจริต

นางสุพราว  หาญมนตรี

นายพนมไพร  ใยวังหน้า

นายงบดุลย์  งอยจันทร์ศรี

นายโชคอนันต์  งอยผาลา

นายถาวร  เหลือผล

 

 

 


ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

  

 

 

ครู /ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/คศ.1

ครูอัตราจ้าง

 

 


หัวหน้ากลุ่มสาระ/งานสัมพันธ์กับชุมชน
งานอนามัย 

งานเวร/วันลา

งานสารสนเทศ

งานอาคารสถานที่

งานพัสดุ

งานกิจการนักเรียน/สารสนเทศ

งานสารสนเทศ  

1

2
3

4

5
6
7

 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 


นางสาวนัฎฤทัย  เสนาไชย

นางชญาดา  ทัศคร

นางวรรณคนา  บุญเนาว์

นายรังสิมันตุ์  บรรไพร

นายก็ก่อ  พิสุทธิ์

 

 


ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

 

 

 


ครู/ชำนาญการพิเศษ
ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

 

 


หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานอนามัย

งานกิจการนักเรียน

งานสหกรณ์

ไปช่วยราชการ ร.ร.ร่มเกล้า

งานแนะแนว 

 

     1

     2

     3

     4

     5

     6


 

 บุคลากรทางการศึกษา


นายจิรวัฒน์  ใยพันธ์

นางสาวกัญญารินทร์  แก้วเคน
นายสุรศักดิ์  ทะนงศิลป์

นายราชินทร์  งอยแพง

นายพูลศักดิ์  งอยแพง

นางรุ่งนภา  งอยภูธร

 

 

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
ม.3

ม.3

ม.3

ม.3

 

 

นักวิชาการการเงินปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการฯ

นักการฯ

นักการฯ

แม่บ้าน

 

 

เจ้าหน้าที่การเงินและยัญชี 

งานนสารบรรณโรงเรียน/ปฏิคม
งานอาคาร 1

งานอาคาร 2

งานอาคาร 3

งานทั่วไป