Banner

สถานศึกษาพอเพียง

Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่องให้ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti-corruption Education ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 22 May 2019 16:14

Last Updated on Wednesday, 22 May 2019 16:22