Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

ขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน Online ตลอดภาคเรีย

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (เพิ่มเติมฉบับที่ 7) ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์(Online)  ออนแฮน( OnHand)  ...

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน Online 1-17 ก.ย.64

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (เพิ่มเติมฉบับที่ 5) ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์(Online)  ออนแฮน( OnHand)  ...

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน Online 16-31 ส.ค.6

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (เพิ่มเติมฉบับที่ 5) ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์(Online)  ออนแฮน( OnHand)  ขยายเวลาไปอีกตั้งแต่วันที่ ...

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ

News image

  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ...

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน Online 1-15 ส.ค.64

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์(Online)  ออนแฮน( OnHand)  ...

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน Online 19-31 ก.ค.6

News image

   ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์(Online)  ออนแฮน( OnHand)  ...

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน Online 12-17 ก.ค.6

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (เพิ่มเติม) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์(Online)  ออนแฮน( OnHand) และเปิดทําการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ ๑๙ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกั

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพิ่มเติม จากเดิมตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.2564 ...

อ่านเพิ่มเติม

14 มิถุนายน 64 พร้อมเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2564

News image

  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอยที่ให้ความอนุเคราห์ในการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันDMHTTการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเปิดเรียนภาคเรียน 1/2564

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่องการเปิดภาคเรียนที่่ ...

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระด้บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระด้บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

  • 0
prev
next