Banner

ข้อมูลทั่วไป


ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2522


ที่ตั้ง เลขที่  5  หมู่  6  ถนนเต่างอย-โนนหอม  บ้านน้ำพุงสามัคคี  ตำบลเต่างอย 
อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  47260


พื้นที่ 46  ไร่  1  งาน  68.9  ตารางวา


โทรศัพท์ 0-4276-1022


E-Mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Website http://www.tpsc.ac.th


ความเป็นมา

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ก่อตั้งขึ้นมาโดยการนำของ นายจารึก ปริญญาพล อดีตปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเต่างอยและคณะกรรมการการศึกษาบ้านเต่างอย โดยมีความต้องการที่จะให้เยาวชนได้รับการศึกษาในท้องถิ่นของตนเอง ไม่ต้องดิ้นรนไปเรียนในท้องถิ่นอื่นซี่งทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก จึงขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา และแต่งตั้งให้นายสุวัฒน์ อินธิแสน ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนร่มเกล้า มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา และมีครูร่วมดำเนินการ 2 คน ในปีแรกเปิดสอน 2 ห้องเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและได้โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2 รุ่น 4)

- ปีการศึกษา 2530 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

- ปีการศึกษา 2532 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเต่างอย

- ปีการศึกษา 2534 เข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม(รพชส.)

- ปีการศึกษา 2535 เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา

- ปีการศึกษา 2539 เข้าโครงการโรงเรียนสีขาวสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร รุ่นที่ 1

  - ปีการศึกษา 2541 และโรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานขนาดกลาง 

- ปีการศึกษา 2545 เข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันและโรงเรียนได้รับการรับรองเป็น

          โรงเรียนต้นแบบ “ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ” สมบูรณ์แบบในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2549

อาณาเขต

- ทิศเหนือ             ติดต่อกับอำเภอเมืองสกลนคร

- ทิศใต้                 ติดต่อกับอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

- ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

- ทิศตะวันตก         ติดต่อกับอำเภอกุดบาก และอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


สภาพการศึกษา

  อำเภอเต่างอยจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ดังนี้

1.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีดังนี้

1.1 โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

1.1.1 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย

1.1.2 โรงเรียนบ้านนางอยโพนปลาโหล

1.1.3 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย

1.1.4 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น

1.1.5 โรงเรียนบ้านห้วยหวด

1.2 โรงเรียนที่จัดการศึกษาขยายโอกาส จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

1.2.1 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ

1.2.2 โรงเรียนบ้านดงหลวง

1.2.3 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า

1.2.4 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ

1.2.5 โรงเรียนบ้านโคกกลาง

1.3 โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่

      1.3.1 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

1.4 โรงเรียนเอกชน เปิดสอนในระดับก่อนประถม จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่

1.4.1 โรงเรียนอนุบาลจรูญรัตน์

1.4.2 โรงเรียนอนุบาลเก่งดีมีสุข


2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเต่างอย จำนวน 1 ศูนย์


จำนวนพื้นที่หรือที่ดิน 46 ไร่ 1 งาน 68.9 ตารางวา เอกสารหลักฐาน  ราชพัสดุ แปลงที่ สน.105


วิสัยทัศน์

“ ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  ผู้เรียนผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมตามวิถีพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล   ”


อัตลักษณ์

“ นักเรียนล้ำหน้าทางความคิด น้อมนำวิถีพอเพียง ”


เอกลักษณ์

“  บริบทร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ”

พันธกิจ

   1.พัฒนาระบบการบริหารและศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

   2.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและบริบทของชุมชน

   3.ส่งเสริมนักเรียนให้ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดมทรัพยากรและเครือข่าย  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  


กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

   1.พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยอาศัยการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

   2.พัฒนานักเรียนผ่านแหล่งเรียนรู้ควบคู่นวัตกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม

     ให้นักเรียนผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

   3.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อ

     เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

   4.ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


                         ค่านิยม : TAO TPS Model

T: Teamwork  การทำงานโดยประสานความร่วมมือ

A: Atmosphere  บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

O: Organization   มีระบบบริการที่ดี

T: Treatment        มีเครื่องมือที่ดีต่อการพัฒนาบุคลากร

P: Participation   การมีส่วนร่วมของนักเรียน

S: Skill                 การพัฒนาทักษะปฏิบัติของนักเรียน


ปรัชญาโรงเรียน “ นตฺถิ   ปญฺญา   สมา   อาภา ”(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)


คำขวัญโรงเรียน “ เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นวินัย   ใฝ่คุณธรรม”


สีประจำโรงเรียน  สีแสด-สีฟ้า

            - สีแสด หมายถึง  ความสว่างสดใส

- สีฟ้า หมายถึง  ความรู้ที่กว้างไกล


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน มือชูคบเพลิงในวงกลมด้านใน ส่วนวงกลมนอกมีชื่อโรงเรียนและปรัชญาโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นทองกวาว

อักษรย่อ  ต.พ.ศ.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner