Banner

    เมื่อวันศุกร์ที่ 21กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำโดยท่าน ผอ.ณรงค์ชัย  มลาวาสน์ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ(OBEC QA) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ ณ จังหวัดนครนายก
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner