Banner
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 01 July 2023 19:59

    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ของทุกปี) โดยมีนายณรงค์ชัย มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้อ่านสาสน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด เข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยร้ายทำลายครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้ ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

Last Updated on Tuesday, 01 August 2023 14:55
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner