Banner

สถานศึกษาพอเพียง

Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
วิสัยทัศน์ /อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์ พันธกิจ/เป้าประสงค์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 26 October 2012 06:57

วิธีการบริหารจัดการ

                โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยแบ่ง เป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคลากร กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มกิจการนักเรียน และกลุ่มอำนวยการ ในการบริหารงานผู้บริหารได้ยึดหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารแบบเน้นการมีส่วนร่วม และการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล ซึ่งกำหนดแนวทางปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ในการพัฒนาโรงเรียนไว้ดังนี้


วิสัยทัศน์

                

    “ คุณธรรมนำความรู้  คู่มาตรฐานการศึกษา  พัฒนาด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  รู้เท่าทันเทคโนโลยี  ”

อัตลักษณ์
    “ ยึดถือวิถีพอเพียง  คู่เคียงสัมมาคารวะ ”

เอกลักษณ์

    “  บริบทร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ”


พันธกิจ

1.  พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในสังคมได้  อย่างมีความสุข

2.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้และกรับวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

3.  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและพอเพียง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

6.  พัฒนาระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างเป็นระบบ

7.  พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรการศึกษา

8.  จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

9.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เป้าประสงค์

1.  โรงเรียนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการศึกษาชาติ

2.  นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

3.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพ

4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมสมบรูณ์และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนของชุมชน

5.  พัฒนาระบบ ICT ให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

6.  มีระบบการบริหารจัดการที่สะดวก รวดเร็ว และเอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7.  พัฒนาระบบการนิเทศติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีระบบภาคีเครือข่าย อุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา

9.  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียนได้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้

Last Updated on Wednesday, 31 July 2019 14:34