Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner


ประวัติโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา


ก่อตั้งขึ้น               เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2522


ที่ตั้ง                     เลขที่  5  หมู่  6  ถนนเต่างอย-โนนหอม  บ้านน้ำพุงสามัคคี  ตำบลเต่างอย

                           อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  47260


พื้นที่                    46  ไร่  1  งาน  68.9  ตารางวา


โทรศัพท์              0-4276-1022


E-Mail                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Website              http://www.tpsc.ac.th


ความเป็นมา


          โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ก่อตั้งขึ้นมาโดยการนำของ นายจารึก ปริญญาพล อดีตปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเต่างอยและคณะกรรมการการศึกษาบ้านเต่างอยโดยมีความต้องการที่จะให้เยาวชนได้รับการศึกษาในท้องถิ่นของตนเอง โดยไม้ต้องดิ้นรนไปเรียนในท้องถิ่นอื่นซี่งทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจึงขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายสุวัฒน์ อินธิแสน ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนร่มเกล้ามาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาและมีครูร่วมดำเนินการ 2 คน ในปีแรก เปิดสอน 2 ห้องเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและได้โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2รุ่น 4)  เมื่อปีการศึกษา 2530 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2532 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเต่างอย เมื่อปีการศึกษา 2534 เข้าโครงโรงเรียนเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม(รพชส.) ปีการศึกษา 2535 เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ปีการศึกษา 2539 เข้าโครงการโรงเรียนสีขาวสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2541 และโรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานขนาดกลางปีการศึกษา พ.ศ.2539 และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสีขาวกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2542 และปี การศึกษา 2543  ปีการศึกษา2545 เข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันและโรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ “ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ” สมบูรณ์แบบในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2549          

 สภาพทั่วไปของอำเภอเต่างอย

      อำเภอเต่างอยได้ประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอ ตามพระราชกฤษฎีกาการตั้งอำเภอประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มพิเศษ ที่ 107ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2534  มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2534 ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครตอนใต้ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ 18 กิโลเมตร

  อาณาเขต

                - ทิศเหนือ             ติดต่อกับอำเภอเมืองสกลนคร

                - ทิศใต้                 ติดต่อกับอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

                - ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

                - ทิศตะวันตก         ติดต่อกับอำเภอกุดบาก และอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


 สภาพการศึกษา


                อำเภอเต่างอยจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ดังนี้

                1.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีดังนี้

                      1.1 โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

                                1.1.1 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย

                                1.1.2 โรงเรียนบ้านนางอยโพนปลาโหล

                                1.1.3 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย

                                1.1.4 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น

                                1.1.5 โรงเรียนบ้านห้วยหวด

                      1.2 โรงเรียนที่จัดการศึกษาขยายโอกาส จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

                                1.2.1 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ

                                1.2.2 โรงเรียนบ้านดงหลวง

                                1.2.3 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า

                                1.2.4 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ

                                1.2.5 โรงเรียนบ้านโคกกลาง

                      1.3 โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่

                                โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

                       1.4 โรงเรียนเอกชน เปิดสอนในระดับก่อนประถม จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่

                                1.4.1 โรงเรียนอนุบาลจรูญรัตน์

                                1.4.2 โรงเรียนอนุบาลเก่งดีมีสุข


                2.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเต่างอย จำนวน 1 ศูนย์


 จำนวนพื้นที่หรือที่ดิน  46 ไร่ 1 งาน 68.9 ตารางวา    เอกสารหลักฐาน  ราชพัสดุ แปลงที่ สน.105


 ปรัชญาโรงเรียน       “ นตฺถิ   ปญฺญา   สมา   อาภา ”(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)


 คำขวัญโรงเรียน       “ เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นวินัย   ใฝ่คุณธรรม”


 สีประจำโรงเรียน        สีแสด-สีฟ้า


       สีแสด     หมายถึง  ความสว่างสดใส


       สีฟ้า       หมายถึง  ความรู้ที่กว้างไกล


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน   มือชูคบเพลิงในวงกลมด้านใน ส่วนวงกลมนอกมีชื่อโรงเรียนและปรัชญาโรงเรียน


ต้นไม้ประจำโรงเรียน       ต้นทองกวาว

อักษรย่อ                         ต.พ.ศ.