ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดย นางสมจิตร จันทาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา Administrator 887
2 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงานนางปริยากร ไชยอดทน Administrator 879
3 แบบฝึกทักษะการใช้หลักภาษาอังกฤษเบื้องต้น ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 4โดย นางวรรณคนา บุญเนาว์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา Administrator 1841
4 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นายรังสิมันตุ์ บรรไพร Administrator 1680
5 แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว โดยนางสิทธิภาท์ เทพคำมี Administrator 5999