Banner

สถานศึกษาพอเพียง

Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา Administrator 990
2 ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา Administrator 746
3 ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดย นางสมจิตร จันทาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา Administrator 1745
4 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงานนางปริยากร ไชยอดทน Administrator 1771
5 แบบฝึกทักษะการใช้หลักภาษาอังกฤษเบื้องต้น ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 4โดย นางวรรณคนา บุญเนาว์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา Administrator 2665
6 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นายรังสิมันตุ์ บรรไพร Administrator 2186
7 แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว โดยนางสิทธิภาท์ เทพคำมี Administrator 6915