Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน Online 19-31 ก.ค.64 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 14 July 2021 17:12

   ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์(Online)  ออนแฮน( OnHand)  ไปอีกตั้งแต่วันที่ 19- 31 กรกฎาคม 2564 และจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจะประกาศแจ้งอีกครั้ง


Last Updated on Sunday, 15 August 2021 14:21