การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควต้านักเรียนเดิม) Print
Written by Administrator   
Saturday, 27 February 2021 14:09

   ด้วยโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 จากนักเรียนของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ภายในปีการศึกษา 2563  รับสมัครระหว่างวันที่ 1-12 มีนาคม 2564 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา


Last Updated on Saturday, 27 February 2021 14:12