Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร พุทธิดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 30 November 2020 15:13

    เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย "พุทธบุตร พุทธิดา " ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเยาวชนพุทธบุตร พุทธิดา สร้างเสริมพลังทำความดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมทั้งยังเพิ่มภูมิคุ้มกันในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสม กตัญญูรู้คุณ รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นคนดีของสังคมLast Updated on Monday, 30 November 2020 15:46