Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 29 November 2020 20:44

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยท่านผู้อำนวยการนายณรงค์ชัย มลาวาสน์ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง ครอบครัวและชุมชน โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงจากโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา และคณะครูโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจเต่างอยพัฒนศึกษาLast Updated on Sunday, 29 November 2020 21:24