Banner


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 20 February 2020 11:27

    โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21 -25 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

หลักฐานการรับสมัคร
1. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
2.สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา หรือผู้ปกครอง) 1 ชุด
3. หลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1หรือ ปพ.7)
4. เอกสารอื่น ๆ ในกรณีที่ขาดเอกสารของบิดา -มารดา ให้แนบสูติบัตรของนักเรียนด้วย

Last Updated on Thursday, 20 February 2020 13:11