Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
ถวายเทียนพรรษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 18 July 2019 10:06

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันถวายเทียน จำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อพระภิกษุสงฆ์ตลอดช่วง 3 เดือนที่จำพรรษาและเป็นการสือทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในปี 2562 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) และวันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ตรงกับวันพุธที่ 17 กรกฎาคม หรือแรม 1 ค่ำ เดือน 8 มาย้อนดูประวัติวันเข้าพรรษา ความสำคัญและกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้าง  


     สำหรับ วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษาวันสำคัญทางพุทธศานาที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน  โดยในปีนี้โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้แบ่งนักเรียนไป ไปทอดถวายเทียนที่วัดบ้านน้ำพุงสามัคคี ต.เต่างอย และวัดบ้านโคกสะอาด ตำบลนาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร 
Last Updated on Thursday, 18 July 2019 13:20