Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 01 July 2019 15:02

      วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีนายประเสริฐ ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อสังคมไทย  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น รวมทั้งให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ฝึกทักษะ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาภาษาไทยในโอกาสต่อไป           

       กิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่  การจัดนิทรรศการทางวิชาการฐานความรู้เกี่ยวกับประวัติ และผลงานของสุนทรภู่ กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ  การแต่งคำประพันธ์ การวาดภาพ การคัดลายมือ การเขียนไทย การอ่านทำนองเสนาะ และการแสดงละครที่เกี่ยวกับประวัติ และผลงานของสุนทรภู่ ซึ่งมีคณะครู-บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง  Last Updated on Monday, 01 July 2019 15:04