Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2562 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 02 June 2019 13:41

      เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2562  ที่ผ่านโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562  ณ หอประชุมของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ได้ชี้แจงการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษามีการจัดกิจกรรมที่เป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง เข้าใจทิศทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และแนวนโยบายการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน  ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการพัฒนาของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองรับทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ การพัฒนาทางด้านวิชาการ ของโรงเรียนรวมไปถึงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เสื้อผ้า เครื่องเขียน แบบเรียน รัฐบาลยังจัดให้เหมือนปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะได้ชี้แจงข้อปฏิบัติ ระเบียบ แนวนโยบายของโรงเรียนแล้ว ยังเป็นการเข้าถึงผู้ปกครองของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้