ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุกาชาด PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 22 January 2018 11:10

   เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2561  ท่่ี่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และ ระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-ยุวกาชาด เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
                  ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจเต่างอยพัฒศึกษาLast Updated on Monday, 22 January 2018 11:16