ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2560 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 13 June 2017 15:05

     โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ได้ชี้แจงการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษามีการจัดกิจกรรมที่เป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง เข้าใจทิศทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และแนวนโยบายการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560 ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการพัฒนาของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองรับทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ การพัฒนาทางด้านวิชาการ ของโรงเรียนรวมไปถึงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เสื้อผ้า เครื่องเขียน แบบเรียน รัฐบาลยังจัดให้เหมือนปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะได้ชี้แจงข้อปฏิบัติ ระเบียบ แนวนโยบายของโรงเรียนแล้ว ยังเป็นการเข้าถึงผู้ปกครองของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้