Banner

สถานศึกษาพอเพียง

Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นายรังสิมันตุ์ บรรไพร PDF Print E-mail
( 1 Vote )
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Administrator   
Monday, 07 October 2013 10:38

ชื่อเรื่อง                                รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ผู้รายงาน                       นายรังสิมันตุ์  บรรไพร

 

สถาบัน                          โรงเรียนโพธิแสนวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23

 

ปีที่พัฒนา                      2554

 

 

 

บทคัดย่อ

 

 

 

                  การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา  1)  ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการ

 

อ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

 

ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ

 

การอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3     3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา

 

ภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

 

ปีที่  3 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

 

                  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนโพธิแสน

 

วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  23 จำนวน  30  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก

 

แบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  ทำการทดลองในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  จำนวน 

 

18  ครั้ง ๆ  ละ  1  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้นคว้ามี  3  ชนิด  ได้แก่  แบบฝึกเสริม

 

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน 8  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

 

ทางการเรียน จำนวน  30  ข้อ  และแบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรายวิชา

 

ภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สถิติ

 

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

 

                  ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

 

                         1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่สร้างขึ้น

 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.73/81.96

 

                         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่า

 

ก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

 

                        3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกเสริม

 

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนโพธิแสนวิทยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

 

3.89  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก