Banner

สถานศึกษาพอเพียง

Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว โดยนางสิทธิภาท์ เทพคำมี PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 07 April 2013 09:19

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ท๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว  โดยนางสิทธิภาท์    เทพคำมี  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิด  วิเคราะห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งการคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาผู้เรียน ให้รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ  คิดอย่างมีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีการไตร่ตรอง มองเห็นการณ์ไกล และรู้จักนำความสามารถในการคิดไปใช้ในการเผชิญสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  ในการจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว  ได้ลำดับขั้นตอนการทำจากง่ายไปยาก  เพื่อเป็นการกระตุ้น เร้าใจ ให้นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนรู้ การฝึกคิด วิเคราะห์  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม  http://tpsc.ac.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=21&Itemid=23&lang=th

 

 

Last Updated on Thursday, 20 June 2013 15:45